ANBI

Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling en dat kan belangrijk voor jou zijn.

Je kunt onder voorwaarden belastingvrij aan ons schenken of nalaten.

Met jouw steun nu en later heeft het A.M. de Jongmuseum toekomst.

Vereniging Heemkundekring
Ambachtsheerlijkheid
Nieuw-Vossemeer


Voorstraat 29
681 AC Nieuw-Vossemeer

KvK-nummer: 40281028

Om aangewezen te worden als ANBI moet onze instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis. De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is.
Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
De instelling heeft een actueel beleidsplan.
De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
Geld dat overblijft na opheffing van de instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

Statuten en samenstelling bestuur

Beleid van de vereniging

HET BELEIDSPLAN 2020- 2025  

De heemkundekring Ambachtsheerlijkheid is een vereniging die opgericht is op 29 januari 1973 en heeft de volgende doelstellingen:

A
Het in zo breed mogelijke kring wekken en bevorderen van de belangstelling voor plaats en streek.

B
Plaats en streek op elk terrein, dat onder het begrip heemkunde (het plaats en streekeigene) valt te onderzoeken en te bestuderen.

C
Onderzoekingen en studies vast leggen.

D
Het beheren en exploiteren van het A.M. de Jonghuis (A.M. de Jongmuseum).

Zoals uit de doelstellingen valt op te maken is de heemkundekring Ambachtsheerlijkheid meer dan alleen een heemkundekring. Zij is ook eigenaar van het A.M. de Jonghuis, zij beheert en exploiteert dit en zet zich in het gedachtegoed en het werk van de schrijver A.M. de Jong levend te houden.

Omdat het noodzakelijk is naar een wat langere termijn te kijken heeft de Heemkundekring een beleidsplan gemaakt wat voor de komende jaren de leidraad is voor haar handelen en werken.

De langere termijnvisie is ook nodig vanwege de financiële situatie, waarin het moeilijk zal zijn om alle activiteiten te kunnen uitvoeren en om gezond en actief binnen de gemeenschap te (blijven) staan. Er moet steeds een aantrekkelijk programma voor Heemkundekring en museum gemaakt kunnen worden en er worden activiteiten ondernomen om de belangstelling voor zowel de erfgoed- en heemkundezaken als de aandacht voor schrijver A.M. de Jong in stand houden.

De heemkundekring Ambachtsheerlijkheid is bij het vaststellen van het beleidsplan een actieve vereniging met ongeveer 100 betalende leden. Het museum kan jaarlijks rekenen op circa 1000 bezoekers.

De vereniging en het museum zijn actief op internet. Er wordt een website op internet gevoerd en er wordt deelgenomen aan de sociale media.

Het museum is het gehele jaar op afspraak te bezoeken. In de periode april tot en met september is het museum op zaterdagmiddag zonder voorafgaande afspraak te bezoeken.

De heemkundekring werkt met onbetaalde/onbezoldigde vrijwilligers.
Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers en heeft geen beroepskrachten in dienst.

De financiën van de heemkundekring worden onderverdeeld in drie takken, te weten:

a.   De verenigingsactiviteiten op heemkundegebied.
b.   De activiteiten in het A.M. de Jongmuseum.
c.   Het financiële beheer van het A. M. de Jonghuis.

Voor de heemkundekring is bewust gekozen voor de vereniging  als rechtsvorm. Het bestuur heeft daardoor een controlerend orgaan (de ledenvergadering) waaraan zij verantwoording verschuldigd is en die zij kan raadplegen bij het nemen van ingrijpende beslissingen.

Verenigingsactiviteiten.

Op heemkundegebied organiseert de vereniging elk jaar een aantal activiteiten. Deze activiteiten bestaan uit het organiseren van lezingen die betrekking hebben op de heemkundige doelstellingen, het organiseren van studiereizen met een heemkundig doel, zoals het bezoeken van cultuurhistorische plaatsen en musea.

Elk jaar wordt een planning gemaakt van de lezingen en reizen die dat jaar afgelegd zullen plaatsvinden. De leden worden in de jaarvergadering (rond februari) geraadpleegd over de op dat moment actuele zaken waarop ingespeeld kan worden met deze activiteiten.

Verder worden in de periodieke nieuwsbrief niet alleen activiteiten aangekondigd, maar ook suggesties gedaan en gevraagd.

Tot op heden zijn deze activiteiten succesvol en is er geen aanleiding in de opzet hiervan veranderingen aan te brengen. Vele leden bezoeken meerdere activiteiten per jaar en door de manier waarop onderwerpen geselecteerd worden voor de activiteiten, zijn zij altijd actueel.

Het feit dat leden hun lidmaatschap zelden beëindigen, anders dan bij verhuizing en overlijden, geeft ook de trouw en tevredenheid van de leden aan. De vereniging telt zelfs nog een aantal leden dat na verhuizing naar een andere plaats lid is gebleven, op de hoogte gehouden wil worden van de activiteiten.

Punt van aandacht is echter wel de langzame terugloop van het aantal betalende leden. De belangrijkste reden voor deze teruggang is overlijden/ouderdom van leden en de beperkte aanwas van nieuwe jonge leden. Een actie om weer nieuwe en vooral jongere leden aan te trekken is noodzakelijk. Door deelname aan educatieve projecten vanuit het basisonderwijs worden leerlingen gestimuleerd belangstelling voor de geschiedenis, cultuur en erfgoed te krijgen.

In de achterliggende periode zijn belangrijke boekwerken in eigen beheer uitgegeven. Het bestuur blijft alert om een dergelijke uitgave bij een voor de vereniging belangrijke gebeurtenis wederom mogelijk te maken.

Museum.

Het museum is weer onder te verdelen in een A. M. de Jong-gedeelte en een heemkundig gedeelte.

De heemkundekring beheerde al langere tijd het museum in het A.M. de Jonghuis. Zij ontplooide activiteiten in het A.M. de Jonghuis maar door de aankoop van het pand heeft zij ook een andere strategie tegenover de museumactiviteiten aangenomen.
Hierdoor is de noodzaak van een lange termijnvisie ontstaan om het museum te exploiteren.

De eerste grote stappen hiertoe zijn al gezet, er is een indeling gemaakt maakt van de collectie. Er is contact gezocht met de Brabantse museumstichting over de juiste werkwijze en de manier waarop de collectie bewaard moet worden. Op termijn wordt gewerkt naar een geregistreerde museumstatus. Aan een groot deel van de voorwaarden wordt overigens reeds nu al voldaan.

De heemkundekring is van mening dat zij unieke voorwerpen bezit die het waard zijn te bewaren en te bekijken. De aanwezige collectie is thans volledig in systematische een catalogus ondergebracht en in een elektronisch archief (date-base) opgenomen. Deze indeling is gebaseerd op de landelijke richtlijnen van de Overkoepelende museum organisatie. (vaste rubrieksindeling) Dit maakt het beheer van de collectie eenvoudiger maar eventueel ook in de toekomst voor derden toegankelijk.

De heemkundekring is tevens van mening dat de presentatie aan de bezoeker verbeterd moet worden, zodat de bezoeker de voorwerpen niet alleen kan bekijken, maar ook meer te weten kan komen over de achtergronden en gebruiken.

Het bestuur streeft ernaar om ieder jaar van april (nationaal museumweekend) tot eind september een thematentoonstelling in te richten. Het museum is in die periode op zaterdagmiddag zonder afspraak te bezoeken.

Eind 2009 is voor de eerste maal een winterexpositie ingericht. Gedurende enkele dagen rond Kerstmis is het museum opengesteld. Het bestuur is voornemens om ook in de komende jaren dergelijke succesvolle kortlopende exposities op te zetten (niet alleen met Kerst, maar ook bij herdenkingen zoals 1 februari).

Beheer A.M. de Jonghuis.

In 2004 is de heemkundekring eigenaar geworden van het A.M. de Jonghuis. De heemkundekring zag deze aankoop als enige mogelijkheid om het A.M. de Jonghuis te behouden. De heemkundekring zal in de beleidsperiode bij het ontwikkelen van haar activiteiten er rekening mee moeten houden dat de financiële exploitatie van het gebouw niet gemakkelijk zal zijn en dat activiteiten ook geld moeten genereren. Het bestuur streeft ernaar om het onderhoud van het pand stipt uit te voeren en geen achterstallig onderhoud op te lopen.

De inventarisatie van de collectie, veranderingen en verbeteringen van de collectie zullen we zo veel mogelijk onder de aandacht brengen van de media en de organisaties die ons hier mogelijk in kunnen ondersteunen, waarbij deze ondersteuning zowel uit adviezen als uit financiën kan bestaan.

De verbeteringen die we nastreven, en waarbij externe hulp noodzakelijk is, bestaat uit een aantal zaken, waarvan sommige al eerder genoemd zijn.

De volgende zaken willen we in de komende beleidsperiode realiseren:

Opzet en realiseren inventarisatie museum d.m.v. invoering van een geautomatiseerd bestand.
Klimaatbeheersing van het museum te beginnen met het meten en analyseren van de klimaatwaarden temperatuur en luchtvochtigheid.
Verbetering van de verlichting.
Uitbreiding van de collectie en afstoten van de niet-kemtaken-collectie.
Maatregelen in het kader van energiebesparing/duurzaamheid.
Modernisering presentatie-technieken.
Samenwerking met andere musea, instellingen en personen om kwaliteit van de exposities te vergroten.

Wij realiseren ons dat dit een ambitieuze doelstelling is, maar we gaan er ook van uit dat we kunnen laten zien dat we ergens voor staan en we belangstelling kunnen wekken met onze activiteiten en onze collectie.

We hebben als heemkundekring en museum  een unieke meerwaarde.
Over dit beleidsplan 2020-2025 kunnen we niets anders stellen: het is ambitieus én het is haalbaar!
Het is haalbaar mét de medewerking van de leden, de vrijwilligers, de Gemeente Steenbergen, ondernemers die maatschappelijke verantwoording willen nemen en anderen die ons support geven.

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid van de Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid
en het A.M. de Jongmuseum te Nieuw-Vossemeer.

Aan de bestuursleden worden geen beloningen uitgekeerd als compensatie of tegenprestatie voor de door de bestuursleden geïnvesteerde tijd, verrichte prestaties of werkzaamheden.

Uitgaven van de bestuursleden, die in direct verband staan met de door aan opgedragen taken of door hen uitgevoerde activiteiten (zoals reiskosten en materiaalkosten) kunnen op declaratie en na beoordeling door de penningmeester worden vergoed. Jaarlijks toetst de (in samenstelling wisselende) kascontrolecommissie of aan het beloningsbeleid is voldaan en rapporteert de bevindingen aan de Algemene ledenvergadering.

Laatste jaarverslag 

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid Nieuw-Vossemeer

Ledenvergadering 31 maart 2022.

De vergadering wordt bezocht door 16 leden en 6 bestuursleden.

Hoofdpunten tijdens de vergadering waren:

  • De kascommissie bestaande uit Jan Luijsterburg en Nel de Kock verzoekt de vergadering om het bestuur over het afgelopen boekjaar 2021 decharge te verlenen.

Er zijn 16 leden aanwezig, die hier allemaal mee instemmen.

Jan Luijsterburg is aftredend en wordt vervangen door Leon Laane.

  • De voorzitter geeft een overzicht van de activiteiten die gepland staan voor het komende jaar.
  • Marc van Tienen, Maurice Remery en Jan Bosters worden bij acclamatie herkozen voor een volgende periode als bestuurslid.
  • Simon van Nispen laat ons na de pauze genieten van een echte heemquiz.

Bulletje en Boonestaak 60 jaar.

  • Zaterdag 9 april wordt de thematentoonstelling 2022, Bulletje en Boonestaak 100 jaar!’, officieel geopend met een informatieve bijeenkomst in ’t Wagenhuis en het bezichtigen van de tentoonstelling in het A.M. de Jongmuseum.

Maar liefst 60 geïnteresseerde en genodigde mensen vulden een leuk ingericht Wagenhuis en konden genieten van een lekkere Merijntje koek, een bakske leut en interessante sprekers.

Als klap op de vuurpijl had Jos Rampart een pracht PowerPoint gemaakt als cadeautje voor Bulletje en Boonestaak. Helaas liet de techniek ons heel even in de steek, maar dat deed niets af aan deze prachtmiddag.

De tentoonstelling werd aansluitend als welkom toetje door de bezoekers verorberd.

Jos Cuijpers en de Zuiderwaterlinie.

Donderdag 9 juni konden we naar de uitgestelde lezing van Jos Cuijpers. Jos Cuijpers is onderzoeker en adviseur op het gebied van erfgoed en ruimtelijke ordening. Hij schrijft artikelen over historische zaken, geeft lezingen voor heemkundekringen en adviseert particulieren, gemeenten en instellingen over erfgoed. Hij is auteur van de Erfgoedvisie van de Zuiderwaterlinie (2019).

Jos vertelde over Nederland dat zich niet alleen eeuwenlang tegen het water heeft verdedigd, maar ook met behulp van het water. Dit blijkt wel uit de vele waterlinies die ons land gekend heeft. In 2022 wordt het Rampjaar 1672 herdacht; het moment dat het jonge Nederland door vier landen werd aangevallen en bijna ten onder ging. Dit vormde de aanleiding voor de instelling van de Zuiderwaterlinie. Het was de wereldberoemde vestingbouwer Menno van Coehoorn die rond 1700 een samenhangend geheel van de Brabantse vestingsteden maakte. Het werd een ketting van 160 kilometer lang vanaf Bergen op Zoom tot Grave, onderdeel van de Zuiderfrontier van Zeeuws Vlaanderen tot Nijmegen. De Zuiderwaterlinie was niet alleen een verdedigingslinie maar markeerde (en markeert nog steeds) ook een culturele grens tussen noord en zuid.

Wat betekende die positie voor de plaatselijke bevolking? Wanneer werd de Zuiderwaterlinie opgeheven en waarom bleef hij zo lang geheim? Wat is er nu nog van te zien en te beleven? Al die aspecten komen aan de orde tijdens de lezing van Jos Cuijpers. Daarbij zal verder extra aandacht worden besteed aan de regio waar de lezing plaatsvindt: van de tijd toen de bestaande vestingwerken door Van Coehoorn werden uitgebreid en opgenomen in het totale verdedigingswerk, de ontwikkelingen in de tussentijd tot de opheffing van de Zuiderwaterlinie in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Jammer dat de avond maar 16 belangstellenden kende.

Polderfietstocht en braderie.

In het weekend van 11 en 12 juni organiseerde een commissie van het Genootschap van de Meermin een mooie polderfietstocht door alle kernen van de gemeente Steenbergen. Daarnaast was het op zondag 12 juni ook nog eens braderie op Nieuw-Vossemeer.

Ons museum had de deuren uiteraard ook geopend. Op zaterdag kregen we 48 bezoekers en op zondag kwam de teller boven de 100.

Een succesvol weekend waarin heel veel mensen genoten van fietsen, musea, kerkbezichtigingen, de Assumburgmolen en de vele horecagelegenheden onderweg.

Excursie Stadhuismuseum in Zierikzee.

De aanmeldingen kwamen wat traag op gang, maar uiteindelijk gingen we zaterdag 2 juli met een groep van 15 leden naar Zierikzee. Een beetje geschrokken van de windhoos, maandag ervoor, gingen we toch vol goede moed op stap.

Zierikzee werd deze zaterdag niet geteisterd door een nieuwe windhoos, maar wel door een parkeervirus. Wat een gedoe om je auto te parkeren! Tenminste, als je dicht bij het museum wilt parkeren.

Een klein half uur verlaat werden we door een zeer vriendelijk dame rondgeleid in het gemeentemuseum.

Na voldoende informatie te hebben geabsorbeerd, sloten we af met een lekker drankje, sommigen ook hapje, en gingen rond half 5 zeer voldaan terug naar het mooie Vossemeer.

Excursie Militair Historisch Museum in Achtmaal.

Op 17 september gingen we met 15 mensen naar het Militair Historisch museum in Achtmaal.

Wat ooit met een hobby is begonnen, groeide langzaam uit tot een museum. Op 30 juni 2002 is het militair historisch museum officieel geopend door de burgemeester van Zundert.

Tijdens ons bezoek aan het museum zagen we een uitgebreide collectie van uniformen, voertuigen, wapens en andere gebruikte materialen uit de periode 1940-1945.

Tevens  zagen we vele voorwerpen van de soldaten van de 104e infanterie Divisie (Timberwolves); bevrijders van de gemeente Zundert.

De gidsen waren zeer gastvrij en we kregen een deskundige rondleiding.

Han Leune.

Op donderdag 22 oktober kwam professor Han Leune een lezing geven over de historie van Steenbergen en de overlappingen hiervan met Nieuw-Vossemeer.

19 bezoekers hoorden Leune op zeer kundige wijze uitleggen waarom de periode van 1590 – 1795 zo belangrijk was voor onze omgeving.

Onze voorouders hebben het zeker niet gemakkelijk gehad, maar door hun volharding konden Steenbergen en Nieuw-Vossemeer toch worden, tot waar we heden ten dagen van mogen profiteren.

4 november 2022: Dorpsquiz editie 8.

Op vrijdag 4 november stond de Vossenburcht voor de 8e keer in het teken van de Dorpsquiz. Twaalf teams hadden zich aangemeld, waaronder twee debutanten; Team Woensel en De Dorpsraad.

De vragen en opdrachten stonden uiteraard in het teken van 750 jaar Steenbergen en 25 jaar één gemeente.

De teams konden middels een sticker één keer de verdubbelaar inzetten. Dat mocht in een vragenronde of bij een opdracht.

Na een spannende strijd trok v.v. N.V.S. uiteindelijk aan het langste eind.

24 november 2022: Bart van Eekelen.

34 mensen, waarvan 10 niet-leden, bezochten de geschiedenislessen van Bart van Eekelen. De laatste activiteit op donderdag en van 2022 was voor de echte geschiedenisliefhebber smullen geblazen.

Bart vertelde zijn kennis over de periode vóór de tachtigjarige oorlog op een boeiende manier. Hij maakte de luisteraar duidelijk dat deze periode eigenlijk de Gouden Eeuw voor onze regio was. Hierin speelden de markiezen, vooral Jan IV, een hele grote rol. Helaas zorgden de dood van deze Jan IV en later de moord op Willem van Oranje ervoor dat de tijden drastisch veranderden.

Deze lezing was ook gelijk de laatste op donderdag. Vanaf volgend jaar zullen onze activiteiten plaats gaan vinden op woensdagavond.

Project Jet en Jan.

Afgelopen jaar hebben 173 schoolkinderen uit de gemeente Steenbergen het project Jet en Jan mogen beleven in ons museum.

Nieuwsbrieven.

Onze leden hebben afgelopen jaar vijf nieuwsbrieven ontvangen, telkens aangevuld met een verhaal. De laatste twee verhalen van Dr. Jan Vermet, het veldkruis aan de Platteweg, prijsdansen en het verhaal van Jan van Bavel.

Ledenbestand.

Op 31 december 2022 had onze vereniging 91 leden, waarvan 3 ereleden.

Bezoekersaantallen A.M. de Jonghuis.

276 (waarvan 145 tijdens de braderie) bezoekers.

Aantal bezoekers in ’t Wagenhuis op 9 april tijdens de opening van de tentoonstelling: 60.

Groepen: 87 + 173 deelnemers Jet en Jan bijeenkomsten.

Bezoekers website: In 2022 hadden we 3891 bezochte pagina’s (1621 bezoekers).


Ledenvergadering 15 februari 2023

Algemene ledenvergadering op 15 februari 2023.

Aanwezig: 19 leden en 6 bestuursleden.

Afwezig m.k.g.: Jan Bosters, Rein en Diny Witteveen, Rien van Gurp en Jan Plasmans.

Notulist: Jan Knuit.

  
Opening.Voorzitter Cor van Geel heet de aanwezigen van harte welkom. Hij noemt de afmeldingen voor vanavond en is blij met de goede opkomst van de leden. Verder hoopt hij op een vruchtbare vergadering.  
Notulen 31 maart 2022.De voorzitter vraagt of er nog iets te vragen/melden valt aangaande de notulen van 31 maart 2022. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen, derhalve worden de notulen van 31 maart 2022 goedgekeurd met dank aan de samensteller.  
Jaarverslag H.K.K. Ambachts-heerlijkheid 2022.Daar het jaarverslag vooraf naar de leden is verzonden, vraagt de voorzitter of er nog op- en/of aanmerkingen zijn. Het Jaarverslag wordt zonder op- en/of aanmerkingen door de aanwezige leden goedgekeurd met dank aan de samensteller.  
Verslag penning-meester.De penningmeester geeft een toelichting bij het verslag wat wordt geprojecteerd op het muurscherm. We hebben een mooie bijdrage gekregen van de gemeente i.v.m. corona. De 100e verjaardag van Bulletje en Boonestaak werd een prachtdag door o.a. de verkoop van veel boeken en een gulle bijdrage voor de thematentoonstelling van wederom de gemeente. Er waren wel wat kosten door de bijeenkomst in ’t Wagenhuis. Energie is/wordt een post van grote zorg. We zijn pas in variabel contract terecht gekomen, dus we zullen even moeten afwachten. Schilderwerk buiten en nieuwe vitrines in de themaruimte zorgen voor extra uitgaven. Vragen vanuit de vergadering: Dakrenovatie 2014 is verdeeld over verschillende jaren i.v.m. de grote uitgave.Subsidie gemeente: Besloten is om geen splitsing te maken, zodat we elk jaar € 1.500,- krijgen i.v.m. het A.M. de Jongmuseum.Waar staat het pand? Volgend jaar wordt het onroerend goed in het verslag meegenomen.   Er zijn verder geen op- en/of aanmerkingen op het verslag.
Verslag kascontrole-commissie.De commissie, bestaande uit de leden Nel de Kock en Leon Laane, heeft de controle gedaan in februari 2023 in het bijzijn van de penningmeester. De penningmeester heeft alle beschikbare bescheiden aan de commissie voorgelegd. De commissie heeft geen fouten geconstateerd in de boeken en waargenomen dat het financiële beleid van de penningmeester naar behoren is gevoerd. Verder heeft ze geconstateerd dat de Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid en het A.M. de Jongmuseum over een goede basis beschikken. De commissie verzoekt dan ook de vergadering om de penningmeester over het afgelopen boekjaar 2022 decharge te verlenen.   De vergadering gaat akkoord en verleent het bestuur decharge over het afgelopen boekjaar 2022.  
Verkiezing lid kascontrole-commissie.Nel de Kock is aftredend en Leon Laane gaat een tweede periode in. Vanuit de vergadering meldt Coby Cools zich aan als eventueel nieuw lid. De vergadering stemt hiermee in, zodat de commissie voor 2023 bestaat uit Leon Laane en Coby Cools.  
Bestuurs-verkiezing.Aftredend en herkiesbaar zijn Herman Meijer en Simon van Nispen. Er zijn geen tegenkandidaten en er hebben zich ook geen nieuwe kandidaten gemeld. Herman Meijer en Simon van Nispen worden bij acclamatie herkozen voor een volgende periode.  
Lezingen, excursies en onderhoud museum.De voorzitter geeft een overzicht van de activiteiten die gepland staan voor het komende jaar: Woensdag 19 april toont de stichting Stadherauten Steenbergen een driedelige filmserie over de kernen van de gemeente Steenbergen.Zaterdag 22 april vieren we onze 50e verjaardag in de Vossenburcht. Smidje Verholen zal deze middag voor de muzikale noten zorgen en de inwendige mens kan vertroeteld worden met een hapje en een drankje. Verder zullen er een aantal officiële activiteiten plaatsvinden De thematentoonstelling 2023 heeft als titel ‘De rode draad van Nieuw-Vossemeer’ meegekregen. In deze tentoonstelling zullen de afgelopen 50 jaren worden belicht.Vrijdag 3 november staat de dorpsquiz gepland.Excursie staat nog niet vast, ideeën vanuit de vergadering:Huys van Roosevelt in Oud-Vossemeer.Fortbezoek in Antwerpen.Mastboomhuis in Oud Gastel.Fort Sabina in Heijningen.   De tentoonstelling over de herdenking ’53 is zeer goed bezocht met meer dan 500 bezoekers. Vanuit de vergadering komt het verzoek om de tentoonstelling op de website te zetten.  
Rondvraag.Tijdens de rondvraag ontstaat vooral een discussie over het wel of niet plaatsen van tentoonstellingen op onze website. Het bestuur neemt de voors en tegens mee en gaat zich hierover beraden.  
Sluiting.De voorzitter sluit de vergadering en biedt namens de vereniging iedereen nog een consumptie aan.   Simon van Nispen trakteert ons na de pauze op een serie foto’s over Nieuw-Vossemeer net na de ramp van 1953.  

(verslag is nog niet vastgesteld door ALV. Dat gebeurt in 2024)

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2022 met overzicht van inkomsten en uitgaven, balans en controleberekening.

In bovenstaande overzichten zijn de baten en lasten over de drie hoofdactiviteiten (Heemkundekring, Museum en A.M. de Jonghuis) gespecificeerd.
De controleberekeningen (berekening door kapitaalsvergelijking) zijn tevens bijgevoegd.

De overzichten zijn schermafdrukken van de presentatie aan de leden tijdens de ALV van 15 februari 2023.