ANBI

Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling en dat kan belangrijk voor jou zijn.

Je kunt onder voorwaarden  belastingvrij  aan ons schenken of nalaten.

Met jouw steun nu en later heeft het A.M. de Jongmuseum toekomst.

Vereniging Heemkundekring
Ambachtsheerlijkheid
Nieuw-Vossemeer


Voorstraat 29
4681 AC Nieuw-Vossemeer

KvK-nummer: 40281028

Om aangewezen te worden als ANBI moet onze instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis. De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is.
Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
De instelling heeft een actueel beleidsplan.
De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
Geld dat overblijft na opheffing van de instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur per 28 februari 2024:

M.C.P. van Tienen, Marc
voorzitter

J.P.M.  Knuit, Jan
secretaris

H.A.A.  Meijer, Herman
penningmeester

F.A.P. van Bergen, Frans
bestuurslid

J.A.M. Bosters, Jan
bestuurslid

M.P.M. van Gurp, Rien
bestuurslid

S.P. van Nispen, Simon
bestuurslid

M.H.H.I. Remery, Maurice
bestuurslid

Beleid van de vereniging

HET BELEIDSPLAN 2022- 2027  

De heemkundekring Ambachtsheerlijkheid is een vereniging die opgericht is op 29 januari 1973 en heeft de volgende doelstellingen:

A
Het in zo breed mogelijke kring wekken en bevorderen van de belangstelling voor plaats en streek.

B
Plaats en streek op elk terrein, dat onder het begrip heemkunde (het plaats en streekeigene) valt te onderzoeken en te bestuderen.

C
Onderzoekingen en studies vast leggen.

D
Het beheren en exploiteren van het A.M. de Jonghuis (A.M. de Jongmuseum).

Zoals uit de doelstellingen valt op te maken is de Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid meer dan alleen een heemkundekring. Zij is ook eigenaar van het A.M. de Jonghuis, zij beheert en exploiteert dit en zet zich in om het gedachtegoed en het werk van de schrijver A.M. de Jong levend te houden.

Omdat het noodzakelijk is naar een wat langere termijn te kijken heeft de Heemkundekring een beleidsplan gemaakt wat voor de komende jaren de leidraad is voor haar handelen en werken.

De langere termijnvisie is ook nodig vanwege de financiële situatie, waarin het moeilijk zal zijn om alle activiteiten te kunnen uitvoeren en om gezond en actief binnen de gemeenschap te (blijven) staan. Er moet steeds een aantrekkelijk programma voor Heemkundekring en museum gemaakt kunnen worden en er worden activiteiten ondernomen om de belangstelling voor zowel de erfgoed- en heemkundezaken als de aandacht voor schrijver A.M. de Jong in stand houden.

De Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid is bij het vaststellen van het beleidsplan een actieve vereniging met ongeveer 100 betalende leden. Het museum streeft jaarlijks naar circa 1000 bezoekers.

De vereniging en het museum zijn actief op internet. Er wordt een website op internet gevoerd en er wordt deelgenomen aan de sociale media.

Het museum maakt deel uit van de landelijk samenwerkende schrijvershuizen.

Het museum is het gehele jaar op afspraak te bezoeken. In de periode april tot en met september is het museum op zaterdagmiddag zonder voorafgaande afspraak te bezoeken.

De heemkundekring werkt met onbetaalde/onbezoldigde vrijwilligers. Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers en heeft geen beroepskrachten in dienst.

De financiën van de heemkundekring worden onderverdeeld in drie takken, te weten:

a.   De verenigingsactiviteiten op heemkundegebied.
b.   De activiteiten in het A.M. de Jongmuseum.
c.   Het financiële beheer van het A. M. de Jonghuis.

Voor de heemkundekring is bewust gekozen voor de vereniging  als rechtsvorm. Het bestuur heeft daardoor een controlerend orgaan (de ledenvergadering) waaraan zij verantwoording verschuldigd is en die zij kan raadplegen bij het nemen van ingrijpende beslissingen.

Verenigingsactiviteiten

Op heemkundegebied organiseert de vereniging elk jaar een aantal activiteiten. Deze activiteiten bestaan uit het organiseren van lezingen die betrekking hebben op de heemkundige doelstellingen, het organiseren van studiereizen met een heemkundig doel, zoals het bezoeken van cultuurhistorische plaatsen en musea.

Elk jaar wordt een planning gemaakt van de lezingen en reizen die dat jaar afgelegd zullen plaatsvinden. De leden worden in de jaarvergadering (rond februari) geraadpleegd over de op dat moment actuele zaken waarop ingespeeld kan worden met deze activiteiten.

Verder worden in de periodieke nieuwsbrief niet alleen activiteiten aangekondigd, maar ook suggesties gedaan en gevraagd.

Tot op heden zijn deze activiteiten succesvol en is er geen aanleiding in de opzet hiervan veranderingen aan te brengen. Vele leden bezoeken meerdere activiteiten per jaar en door de manier waarop onderwerpen geselecteerd worden voor de activiteiten, zijn zij altijd actueel.

Het feit dat leden hun lidmaatschap zelden beëindigen, anders dan bij verhuizing en overlijden, geeft ook de trouw en tevredenheid van de leden aan. De vereniging telt zelfs nog een aantal leden dat na verhuizing naar een andere plaats lid is gebleven, op de hoogte gehouden wil worden van de activiteiten.

Punt van aandacht is echter wel de langzame terugloop van het aantal betalende leden. De belangrijkste reden voor deze teruggang is overlijden/ouderdom van leden en de beperkte aanwas van nieuwe jonge leden. Een actie om weer nieuwe en vooral jongere leden aan te trekken is noodzakelijk. Door deelname aan educatieve projecten vanuit het basisonderwijs worden leerlingen gestimuleerd belangstelling voor de geschiedenis, cultuur en erfgoed te krijgen.

In de achterliggende periode zijn belangrijke boekwerken in eigen beheer uitgegeven. Het bestuur blijft alert om een dergelijke uitgave bij een voor de vereniging belangrijke gebeurtenis wederom mogelijk te maken.

Museum

Het museum is weer onder te verdelen in een A. M. de Jong-gedeelte en een heemkundig gedeelte.
De heemkundekring beheerde al langere tijd het museum in het A.M. de Jonghuis. Zij ontplooide activiteiten in het A.M. de Jonghuis maar door de aankoop van het pand heeft zij ook een andere strategie tegenover de museumactiviteiten aangenomen.
Hierdoor is de noodzaak van een lange termijnvisie ontstaan om het museum te exploiteren.

De eerste grote stappen hiertoe zijn al gezet, er is een indeling gemaakt maakt van de collectie. Er is contact gezocht met de Brabantse museumstichting over de juiste werkwijze en de manier waarop de collectie bewaard moet worden. Op termijn wordt gewerkt naar een geregistreerde museumstatus. Aan een groot deel van de voorwaarden wordt overigens reeds nu al voldaan.

De heemkundekring is van mening dat zij unieke voorwerpen bezit die het waard zijn te bewaren en te bekijken. De aanwezige collectie is thans volledig in systematische een catalogus ondergebracht en in een elektronisch archief (date-base) opgenomen. Deze indeling is gebaseerd op de landelijke richtlijnen van de Overkoepelende museum organisatie. (vaste rubrieksindeling) Dit maakt het beheer van de collectie eenvoudiger maar eventueel ook in de toekomst voor derden toegankelijk.

De heemkundekring is tevens van mening dat de presentatie aan de bezoeker verbeterd moet worden, zodat de bezoeker de voorwerpen niet alleen kan bekijken, maar ook meer te weten kan komen over de achtergronden en gebruiken.

Het bestuur streeft ernaar om ieder jaar van april (nationaal museumweekend) tot eind september een thematentoonstelling in te richten. Het museum is in die periode op zaterdagmiddag zonder afspraak te bezoeken.

Eind 2009 is voor de eerste maal een winterexpositie ingericht. Gedurende enkele dagen rond Kerstmis is het museum opengesteld. Het bestuur is voornemens om ook in de komende jaren dergelijke succesvolle kortlopende exposities op te zetten (niet alleen met Kerst, maar ook bij herdenkingen zoals 1 februari).

Beheer A.M. de Jonghuis.

In 2004 is de heemkundekring eigenaar geworden van het A.M. de Jonghuis. De heemkundekring zag deze aankoop als enige mogelijkheid om het A.M. de Jonghuis te behouden. De heemkundekring zal in de beleidsperiode bij het ontwikkelen van haar activiteiten er rekening mee moeten houden dat de financiële exploitatie van het gebouw niet gemakkelijk zal zijn en dat activiteiten ook geld moeten genereren. Het bestuur streeft ernaar om het onderhoud van het pand stipt uit te voeren en geen achterstallig onderhoud op te lopen.

De inventarisatie van de collectie, veranderingen en verbeteringen van de collectie zullen we zo veel mogelijk onder de aandacht brengen van de media en de organisaties die ons hier mogelijk in kunnen ondersteunen, waarbij deze ondersteuning zowel uit adviezen als uit financiën kan bestaan.

De verbeteringen die we nastreven, en waarbij externe hulp noodzakelijk is, bestaat uit een aantal zaken, waarvan sommige al eerder genoemd zijn.

De volgende zaken willen we in de komende beleidsperiode realiseren:

Opzet en realiseren inventarisatie museum d.m.v. invoering van een geautomatiseerd bestand.
Klimaatbeheersing van het museum te beginnen met het meten en analyseren van de klimaatwaarden temperatuur en luchtvochtigheid.
Verbetering van de verlichting.
Uitbreiding van de collectie en afstoten van de niet-kemtaken-collectie.
Maatregelen in het kader van energiebesparing/duurzaamheid.
Modernisering presentatie-technieken.
Samenwerking met andere musea, instellingen en personen om kwaliteit van de exposities te vergroten.

Wij realiseren ons dat dit een ambitieuze doelstelling is, maar we gaan er ook van uit dat we kunnen laten zien dat we ergens voor staan en we belangstelling kunnen wekken met onze activiteiten en onze collectie.

We hebben als heemkundekring en museum  een unieke meerwaarde.
Over dit beleidsplan 2022-2027 kunnen we niets anders stellen: het is ambitieus én het is haalbaar!
Het is haalbaar mét de medewerking van de leden, de vrijwilligers, de Gemeente Steenbergen, ondernemers die maatschappelijke verantwoording willen nemen en anderen die ons support geven.

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid van de Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid
en het A.M. de Jongmuseum te Nieuw-Vossemeer.

Aan de bestuursleden worden geen beloningen uitgekeerd als compensatie of tegenprestatie voor de door de bestuursleden geïnvesteerde tijd, verrichte prestaties of werkzaamheden.

Uitgaven van de bestuursleden, die in direct verband staan met de door aan opgedragen taken of door hen uitgevoerde activiteiten (zoals reiskosten en materiaalkosten) kunnen op declaratie en na beoordeling door de penningmeester worden vergoed. Jaarlijks toetst de (in samenstelling wisselende) kascontrolecommissie of aan het beloningsbeleid is voldaan en rapporteert de bevindingen aan de Algemene ledenvergadering.

Laatste jaarverslag 


Ledenvergadering 28 februari 2024

Algemene ledenvergadering op 28 februari 2024.

Aanwezig: 17 leden en 6 bestuursleden.

Afwezig m.k.g.: Maurice Remery, Rein en Diny Witteveen en Ruud Schot.

Notulist: Jan Knuit.

  
Opening.Vice voorzitter Marc van Tienen heet de aanwezigen van harte welkom. Marc begint met een dankwoord voor oud-voorzitter Cor van Geel. De heemkunde is Cor zeer dankbaar voor de vele jaren dat hij zich met verve heeft ingezet voor de kring en vindt het zeer jammer dat hij niet aanwezig is. Cadeaubon wordt later bij Cor afgegeven.  
Notulen 15 februari 2023.De voorzitter vraagt of er nog iets te vragen/melden valt aangaande de notulen van 15 februari 2023. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen, derhalve worden de notulen van 15 februari 2023 goedgekeurd met dank aan de samensteller.  
Jaarverslag H.K.K. Ambachts-heerlijkheid 2022.Het jaarverslag wordt samengevat doorgenomen door de secretaris. Het Jaarverslag wordt zonder op- en/of aanmerkingen door de aanwezige leden goedgekeurd met dank aan de samensteller.  
Verslag penning-meester.De penningmeester geeft een toelichting bij het verslag wat wordt geprojecteerd op het muurscherm. De watersnoodtentoonstelling was een groot succes. Ook de fietstocht van de Holle Roffel leverde een mooie dag op. We kregen een gift van een anonieme sponsor. Ondanks de energiecrisis hebben we niet te veel geleden op gebied van energie. Per juni vorig jaar konden we het energiecontract voor 3 jaar vastleggen. Woning is vrijgekomen en we zijn in gesprek met een kandidaat huurder. De bijdrage van de gemeente voor het museum was een lekkere opsteker. Vragen vanuit de vergadering: De vraag om bij het volgende verslag de balans op te maken. Penningmeester gaat hiervoor zorgen.   Er zijn verder geen op- en/of aanmerkingen op het verslag.
Verslag kascontrole-commissie.De commissie, bestaande uit de leden Leon Laane en Coby Cools, heeft de controle gedaan in februari 2024 in het bijzijn van de penningmeester. De penningmeester heeft alle beschikbare bescheiden aan de commissie voorgelegd. De commissie heeft geen fouten geconstateerd in de boeken en waargenomen dat het financiële beleid van de penningmeester naar behoren is gevoerd. Alles zag er keurig uit. Verder heeft ze geconstateerd dat de Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid en het A.M. de Jongmuseum over een goede basis beschikken. De commissie verzoekt dan ook de vergadering om de penningmeester over het afgelopen boekjaar 2023 decharge te verlenen.   De vergadering gaat akkoord en verleent het bestuur decharge over het afgelopen boekjaar 2023.  
Verkiezing lid kascontrole-commissie.Leon Laane is aftredend en Coby Cools gaat een tweede periode in. Op verzoek van de vice voorzitter meldt Gidy Jansen zich aan als eventueel nieuw lid. De vergadering stemt hiermee in, zodat de commissie voor 2024 bestaat uit Coby Cools en Gidy Jansen.  
Bestuurs-verkiezing.Aftredend en niet herkiesbaar is Cor van Geel. Aftredend en herkiesbaar zijn Jan Knuit en Frans van Bergen. Het bestuur draagt Rien van Gurp voor om toe te treden tot het bestuur. Er zijn geen tegenkandidaten en er hebben zich ook geen andere kandidaten gemeld. Jan Knuit en Frans van Bergen worden bij acclamatie herkozen voor een volgende periode. Rien van Gurp wordt unaniem gekozen als nieuw bestuurslid. Het bestuur draagt Marc van Tienen voor als nieuwe voorzitter. Marc wordt unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter.  
Lezingen, excursies en onderhoud museum.De voorzitter geeft een overzicht van de activiteiten die gepland staan voor het komende jaar:
Woensdag 17 april: Fred van de Kieboom houdt een lezing over Reimerswaal.Thematentoonstelling krijgt dit jaar de titel “Heilige huisjes en andere gevoelige snaren’ mee.
Zaterdag 1 juni: Uitstapje naar Willemstad met een wandeling en bezoeken van het Mauritshuis en de Koepelkerk.
30 oktober: Lezing door Attie Pot ter gelegenheid van 80 jaar bevrijding. Attie vertelt over het reilen en zeilen van de toestand in de wereld na de bevrijding en zijn eigen uitzending naar Cambodja.
10e Dorpsquiz op 8 november.
In de planning staan nog een uitstapje en twee lezingen.  
Rondvraag.Jannie Jansen: Simon heeft bij de huisvrouwengroep een leuke film over de Eendracht vertoond. Zou dit ook kunnen op een middag voor de ouderen in ons dorp? Komt in onze planning.
Rien van Gurp: Is de contributie nog € 10,00? Contributie is ook dit jaar 10 euro en wordt meegenomen in de eerstvolgende nieuwsbrief.  
Sluiting.De voorzitter sluit de vergadering en biedt namens de vereniging iedereen nog een consumptie aan.  
Frans en Jeanne van Bergen trakteren ons na de pauze op een serie foto’s en vooral komische filmpjes over de grensstreek rondom Schijf en Essen en hun smokkelverleden. We hebben genoten!  

(verslag is nog niet vastgesteld door ALV. Dat gebeurt in 2025)

Financiële verantwoording

In bovenstaande overzichten zijn de baten en lasten over de drie hoofdactiviteiten (Heemkundekring, Museum en A.M. de Jonghuis) gespecificeerd.

De overzichten zijn schermafdrukken van de presentatie aan de leden tijdens de ALV van 28 februari 2024.