ANBI

Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling en dat kan belangrijk voor jou zijn.

Je kunt onder voorwaarden belastingvrij aan ons schenken of nalaten.

Met jouw steun nu en later heeft het A.M. de Jongmuseum toekomst.

Vereniging Heemkundekring
Ambachtsheerlijkheid
Nieuw-Vossemeer


Voorstraat 29
681 AC Nieuw-Vossemeer

KvK-nummer: 40281028

Om aangewezen te worden als ANBI moet onze instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis. De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is.
Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
De instelling heeft een actueel beleidsplan.
De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
Geld dat overblijft na opheffing van de instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

Statuten en samenstelling bestuur

Beleid van de vereniging

HET BELEIDSPLAN 2020- 2025  

De heemkundekring Ambachtsheerlijkheid is een vereniging die opgericht is op 29 januari 1973 en heeft de volgende doelstellingen:

A
Het in zo breed mogelijke kring wekken en bevorderen van de belangstelling voor plaats en streek.

B
Plaats en streek op elk terrein, dat onder het begrip heemkunde (het plaats en streekeigene) valt te onderzoeken en te bestuderen.

C
Onderzoekingen en studies vast leggen.

D
Het beheren en exploiteren van het A.M. de Jonghuis (A.M. de Jongmuseum).

Zoals uit de doelstellingen valt op te maken is de heemkundekring Ambachtsheerlijkheid meer dan alleen een heemkundekring. Zij is ook eigenaar van het A.M. de Jonghuis, zij beheert en exploiteert dit en zet zich in het gedachtegoed en het werk van de schrijver A.M. de Jong levend te houden.

Omdat het noodzakelijk is naar een wat langere termijn te kijken heeft de Heemkundekring een beleidsplan gemaakt wat voor de komende jaren de leidraad is voor haar handelen en werken.

De langere termijnvisie is ook nodig vanwege de financiële situatie, waarin het moeilijk zal zijn om alle activiteiten te kunnen uitvoeren en om gezond en actief binnen de gemeenschap te (blijven) staan. Er moet steeds een aantrekkelijk programma voor Heemkundekring en museum gemaakt kunnen worden en er worden activiteiten ondernomen om de belangstelling voor zowel de erfgoed- en heemkundezaken als de aandacht voor schrijver A.M. de Jong in stand houden.

De heemkundekring Ambachtsheerlijkheid is bij het vaststellen van het beleidsplan een actieve vereniging met ongeveer 100 betalende leden. Het museum kan jaarlijks rekenen op circa 1000 bezoekers.

De vereniging en het museum zijn actief op internet. Er wordt een website op internet gevoerd en er wordt deelgenomen aan de sociale media.

Het museum is het gehele jaar op afspraak te bezoeken. In de periode april tot en met september is het museum op zaterdagmiddag zonder voorafgaande afspraak te bezoeken.

De heemkundekring werkt met onbetaalde/onbezoldigde vrijwilligers.
Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers en heeft geen beroepskrachten in dienst.

De financiën van de heemkundekring worden onderverdeeld in drie takken, te weten:

a.   De verenigingsactiviteiten op heemkundegebied.
b.   De activiteiten in het A.M. de Jongmuseum.
c.   Het financiële beheer van het A. M. de Jonghuis.

Voor de heemkundekring is bewust gekozen voor de vereniging  als rechtsvorm. Het bestuur heeft daardoor een controlerend orgaan (de ledenvergadering) waaraan zij verantwoording verschuldigd is en die zij kan raadplegen bij het nemen van ingrijpende beslissingen.

Verenigingsactiviteiten.

Op heemkundegebied organiseert de vereniging elk jaar een aantal activiteiten. Deze activiteiten bestaan uit het organiseren van lezingen die betrekking hebben op de heemkundige doelstellingen, het organiseren van studiereizen met een heemkundig doel, zoals het bezoeken van cultuurhistorische plaatsen en musea.

Elk jaar wordt een planning gemaakt van de lezingen en reizen die dat jaar afgelegd zullen plaatsvinden. De leden worden in de jaarvergadering (rond februari) geraadpleegd over de op dat moment actuele zaken waarop ingespeeld kan worden met deze activiteiten.

Verder worden in de periodieke nieuwsbrief niet alleen activiteiten aangekondigd, maar ook suggesties gedaan en gevraagd.

Tot op heden zijn deze activiteiten succesvol en is er geen aanleiding in de opzet hiervan veranderingen aan te brengen. Vele leden bezoeken meerdere activiteiten per jaar en door de manier waarop onderwerpen geselecteerd worden voor de activiteiten, zijn zij altijd actueel.

Het feit dat leden hun lidmaatschap zelden beëindigen, anders dan bij verhuizing en overlijden, geeft ook de trouw en tevredenheid van de leden aan. De vereniging telt zelfs nog een aantal leden dat na verhuizing naar een andere plaats lid is gebleven, op de hoogte gehouden wil worden van de activiteiten.

Punt van aandacht is echter wel de langzame terugloop van het aantal betalende leden. De belangrijkste reden voor deze teruggang is overlijden/ouderdom van leden en de beperkte aanwas van nieuwe jonge leden. Een actie om weer nieuwe en vooral jongere leden aan te trekken is noodzakelijk. Door deelname aan educatieve projecten vanuit het basisonderwijs worden leerlingen gestimuleerd belangstelling voor de geschiedenis, cultuur en erfgoed te krijgen.

In de achterliggende periode zijn belangrijke boekwerken in eigen beheer uitgegeven. Het bestuur blijft alert om een dergelijke uitgave bij een voor de vereniging belangrijke gebeurtenis wederom mogelijk te maken.

Museum.

Het museum is weer onder te verdelen in een A. M. de Jong-gedeelte en een heemkundig gedeelte.

De heemkundekring beheerde al langere tijd het museum in het A.M. de Jonghuis. Zij ontplooide activiteiten in het A.M. de Jonghuis maar door de aankoop van het pand heeft zij ook een andere strategie tegenover de museumactiviteiten aangenomen.
Hierdoor is de noodzaak van een lange termijnvisie ontstaan om het museum te exploiteren.

De eerste grote stappen hiertoe zijn al gezet, er is een indeling gemaakt maakt van de collectie. Er is contact gezocht met de Brabantse museumstichting over de juiste werkwijze en de manier waarop de collectie bewaard moet worden. Op termijn wordt gewerkt naar een geregistreerde museumstatus. Aan een groot deel van de voorwaarden wordt overigens reeds nu al voldaan.

De heemkundekring is van mening dat zij unieke voorwerpen bezit die het waard zijn te bewaren en te bekijken. De aanwezige collectie is thans volledig in systematische een catalogus ondergebracht en in een elektronisch archief (date-base) opgenomen. Deze indeling is gebaseerd op de landelijke richtlijnen van de Overkoepelende museum organisatie. (vaste rubrieksindeling) Dit maakt het beheer van de collectie eenvoudiger maar eventueel ook in de toekomst voor derden toegankelijk.

De heemkundekring is tevens van mening dat de presentatie aan de bezoeker verbeterd moet worden, zodat de bezoeker de voorwerpen niet alleen kan bekijken, maar ook meer te weten kan komen over de achtergronden en gebruiken.

Het bestuur streeft ernaar om ieder jaar van april (nationaal museumweekend) tot eind september een thematentoonstelling in te richten. Het museum is in die periode op zaterdagmiddag zonder afspraak te bezoeken.

Eind 2009 is voor de eerste maal een winterexpositie ingericht. Gedurende enkele dagen rond Kerstmis is het museum opengesteld. Het bestuur is voornemens om ook in de komende jaren dergelijke succesvolle kortlopende exposities op te zetten (niet alleen met Kerst, maar ook bij herdenkingen zoals 1 februari).

Beheer A.M. de Jonghuis.

In 2004 is de heemkundekring eigenaar geworden van het A.M. de Jonghuis. De heemkundekring zag deze aankoop als enige mogelijkheid om het A.M. de Jonghuis te behouden. De heemkundekring zal in de beleidsperiode bij het ontwikkelen van haar activiteiten er rekening mee moeten houden dat de financiële exploitatie van het gebouw niet gemakkelijk zal zijn en dat activiteiten ook geld moeten genereren. Het bestuur streeft ernaar om het onderhoud van het pand stipt uit te voeren en geen achterstallig onderhoud op te lopen.

De inventarisatie van de collectie, veranderingen en verbeteringen van de collectie zullen we zo veel mogelijk onder de aandacht brengen van de media en de organisaties die ons hier mogelijk in kunnen ondersteunen, waarbij deze ondersteuning zowel uit adviezen als uit financiën kan bestaan.

De verbeteringen die we nastreven, en waarbij externe hulp noodzakelijk is, bestaat uit een aantal zaken, waarvan sommige al eerder genoemd zijn.

De volgende zaken willen we in de komende beleidsperiode realiseren:

Opzet en realiseren inventarisatie museum d.m.v. invoering van een geautomatiseerd bestand.
Klimaatbeheersing van het museum te beginnen met het meten en analyseren van de klimaatwaarden temperatuur en luchtvochtigheid.
Verbetering van de verlichting.
Uitbreiding van de collectie en afstoten van de niet-kemtaken-collectie.
Maatregelen in het kader van energiebesparing/duurzaamheid.
Modernisering presentatie-technieken.
Samenwerking met andere musea, instellingen en personen om kwaliteit van de exposities te vergroten.

Wij realiseren ons dat dit een ambitieuze doelstelling is, maar we gaan er ook van uit dat we kunnen laten zien dat we ergens voor staan en we belangstelling kunnen wekken met onze activiteiten en onze collectie.

We hebben als heemkundekring en museum  een unieke meerwaarde.
Over dit beleidsplan 2020-2025 kunnen we niets anders stellen: het is ambitieus én het is haalbaar!
Het is haalbaar mét de medewerking van de leden, de vrijwilligers, de Gemeente Steenbergen, ondernemers die maatschappelijke verantwoording willen nemen en anderen die ons support geven.

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid van de Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid
en het A.M. de Jongmuseum te Nieuw-Vossemeer.

Aan de bestuursleden worden geen beloningen uitgekeerd als compensatie of tegenprestatie voor de door de bestuursleden geïnvesteerde tijd, verrichte prestaties of werkzaamheden.

Uitgaven van de bestuursleden, die in direct verband staan met de door aan opgedragen taken of door hen uitgevoerde activiteiten (zoals reiskosten en materiaalkosten) kunnen op declaratie en na beoordeling door de penningmeester worden vergoed. Jaarlijks toetst de (in samenstelling wisselende) kascontrolecommissie of aan het beloningsbeleid is voldaan en rapporteert de bevindingen aan de Algemene ledenvergadering.

Laatste jaarverslag 

Jaarverslag 2021

In januari geven we onze eerste nieuwsbrief uit, met daarin slechts een korte samenvatting van
coronajaar 2020.
In juni komt weekbrief twee uit met daarin al wat meer hoopvoller nieuws.
De stichting 450 jaar Nieuw-Vossemeer had in 2017 nog een restbedrag dat ze zouden gaan besteden aan een cadeau voor de Vossemeerse gemeenschap. Het viel niet mee om een betaalbaar en geschikt cadeau te bedenken/vinden. Uiteindelijk heeft de commissie gekozen voor een tweede bankje op het Kreekplein met een typisch Vossemeers onderwerp.
Omdat we bekend staan als het dorp van Merijntje en zijn beeld al voor het A.M. de Jongmuseum prijkt, hebben we gedacht aan de andere geestelijke kinderen van A.M. de Jong: Bulletje en Boonestaak.
Simon en Sandra van Merriënboer werden bereid gevonden om een ontwerp te maken en de
mozaïektegeltjes op het bankje te plaatsen. Zij hebben er heel veel uurtjes ingestoken en zijn terecht trots op het resultaat.
Op zaterdag 26 juni, om 11.00 uur, wordt de bank officieel onthuld in het bijzijn van de burgemeester en de Belgische familieleden van de tekenaar van Bulletje en Boonestaak, George van Raemdonck.


Verlenging tentoonstelling ‘De jaren 20’.


De thematentoonstelling ‘De jaren 20’ kan ook in 2021 worden bezocht. Alle bezoeken moeten wel vooraf gereserveerd worden.


Ledenvergadering 15 juli 2021.


De vergadering wordt bezocht door 14 leden en de 7 bestuursleden.
Hoofdpunten tijdens de vergadering waren:

 • Vanuit de vergadering komt het verzoek om de financiële presentatie op de website zo te
  maken dat het gelijk zichtbaar is.
 • De kascommissie bestaande uit Henk ten Hove en Jan Luijsterburg verzoekt de vergadering
  om de penningmeester over het afgelopen boekjaar 2020 decharge te verlenen.
  Er zijn 21 leden aanwezig, waarvan 20 leden voor stemmen en 1 lid stemt tegen.
  Henk ten Hove is aftredend en wordt vervangen door Nel de Kock.
 • De voorzitter geeft een overzicht van de activiteiten die gepland staan voor het komende
  jaar.
 • Gemeenteraad heeft besloten om nieuwe vorm van subsidie in te voeren voor musea. Een
  discussie volgt.
 • In 2023 bestaat de heemkundekring 50 jaar. Dat willen we op een goede en leuke manier
  met onze leden gaan vieren.
 • Frans van Bergen houdt na de pauze een interessante lezing over de ‘Linie van de Eendracht’.
  Met Frans van Bergen als nieuw bestuurslid en de herkozen secretaris en voorzitter, gaan we 2021
  verder met een licht uitgebreide bestuurssamenstelling.
  Excursie Heemhuis Hof van Ram in Halsteren.
  Zaterdag 18 september brengen we met onze vereniging een bezoek aan het Heemhuis in Halsteren.
  Het Heemhuis bevat een ruime erfgoedcollectie van 15.000 voornamelijk Halsterse en Lepelstraatse
  voorwerpen. Na een lekker bakkie, koekie en inleiding, worden we met een groep van 14 mensen in
  twee uur tijd rondgeleid door Lia van Roosendaal. Het was fijn om weer eens met een wat grotere
  groep op excursie te gaan!
  Robert Catsburg.
  Op donderdag 7 oktober komt Robert Catsburg een lezing geven over de Tweede Wereldoorlog.
  Robert is een expert op het gebied van de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft inmiddels al een aantal
  boeken over deze verschrikkelijke tijd op zijn naam staan. Behalve erover schrijven kan hij er ook
  boeiend over vertellen, al is het eerste gedeelte wel erg technisch. Na de pauze wordt het wat losser
  en dat is precies wat wij van hem vroegen. De avond werd bezocht door 19 bezoekers.
  5 november 2021: Uitgestelde Dorpsquiz editie 7 van 20 maart 2020.
  Na anderhalf jaar geduldig wachten, mochten we de dorpsquiz 2020 eindelijk gaan verspelen. Van de
  oorspronkelijke 15 teams zagen helaas 4 teams geen kans om een volwaardig team op de been te
  brengen. Zodoende zat de Vosseburcht lekker vol met de overige 11 teams.
  Corona zal er wel voor gezorgd hebben dat de tribune bijna leeg bleef, maar de teams zelf genoten
  volop van de soms pittige vragen en de opdrachten die af en toe zelfs over de deelnemers zelf
  gingen.
  Voor de pauze stonden Merijntje en het A.M. de Jongpark aan de leiding.
  Na de pauze kwam ook titelverdediger Semper Crescendo zich met de koppositie bemoeien.
  Uiteindelijk trok het team van het A.M. de Jongpark voor de vijfde keer aan het langste eind, mocht
  dus wederom op de foto met de Majoor Burkebeker en vergaarde nog meer eeuwig roem.
  25 november 2021: De Zuiderwaterlinie.
  Opnieuw sloeg Covid toe, was de vierde golf een feit en moest de Vossenburcht om 17.00 uur
  sluiten. Deze maatregel had tot gevolg dat de geplande lezing over De Zuidwaterlinie moest worden
  gecanceld.
  Project Jet en Jan.
  Afgelopen jaar hebben nog twee schoolgroepen het project Jet en Jan kunnen uitvoeren. Alle andere
  bezoeken werden gedwarsboomd door corona.
  Nieuwsbrieven.
  Onze leden hebben afgelopen jaar vijf nieuwsbrieven ontvangen, telkens aangevuld met een verhaal
  van oud-dokter Jan Vermet.
 • Ledenbestand.
  Op 31 december 2021 had onze vereniging 98 leden, waaronder 3 ereleden.
  Bezoekersaantallen A.M. de Jonghuis.
  75 bezoekers.
  Groepen: 2 keer Jet en Jan, totaal 45 kinderen.
  Bezoekers website: 4.171

Vastgesteld in ALV van 31 maart 2022

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2021 met overzicht van inkomsten en uitgaven, balans en controleberekening.

In bovenstaande overzichten zijn de baten en lasten over de drie hoofdactiviteiten (Heemkundekring, Museum en A.M. de Jonghuis) gespecificeerd.
De controleberekeningen (berekening door kapitaalsvergelijking) zijn tevens bijgevoegd.

De overzichten zijn schermafdrukken van de presentatie aan de leden tijdens de ALV van 31 maart 2022.